Zelfbeheer

De brochure zelfbeheer
De brochure over zelfbeheer is uit. Op basis van deze brochure kiezen we als bewoners tijdens de draagvlakmeting of de plannen voor zelfbeheer verder worden uitgewerkt.

De brochure zelfbeheer

Wat is zelfbeheer?
Bij zelfbeheer komt er een klein kantoortje in de wijk waar u langs kunt gaan en waar mensen zitten die de buurt goed kennen. De lijnen zijn kort en bij klachten wordt u snel geholpen door professionele mensen. Met zelfbeheer kunnen we veel meer maatwerk leveren bij zaken als doorschuiven naar een andere woning of ouderen helpen bij verhuizen naar een benedenwoning. Ook hebben we bij zelfbeheer meer te zeggen over de hoogte van de huren.

Informatie-avonden over zelfbeheer
De Toekomstclub507 heeft in de zomer van 2019 informatie-avonden over zelfbeheer in complex 507 georganiseerd. Dit voor de inmiddels gehouden en geslaagde draagvlakmeting.

Voor meer informatie, stuur een bericht naar Else 06-17481268 of Emi 06-28243950.

Organogram Zelfbeheer

—————————————————-

Bo-Ex is positief over onze plannen over zelfbeheer waarbij er een kantoortje komt in de wijk. Daar zitten ervaren professionals die zich volledig op 507 kunnen richten. Daardoor ontstaat veel meer focus en kwaliteit. Deze professionals werken op basis van plannen die jaarlijks door de bewoners worden bepaald. Bewoners die langer in het complex wonen, weten dat er in het verleden veel is misgegaan in ons complex. Momenteel gaat het de goede kant op maar we realiseren ons dat het opnieuw fout kan gaan. Daarom zouden we graag willen dat bewoners vanaf nu een aantal dingen anders kunnen gaan organiseren. Ons plan is dat de bewoners meer zeggenschap krijgen. Een herhaling van de geschiedenis kunnen we daarmee voorkomen. Ook zal de kwaliteit van het wonen in onze buurt er sterk op vooruit gaan.
Wat we willen bereiken is snellere actie bij klachten, beter onderhoud, en bewaken dat de huren laag blijven en meer maatwerk bij woonvragen. Bovendien is het goed voor de sfeer in de buurt als bewoners ervaren dat ze echt wat te zeggen hebben. Hoe kunnen we dat aanpakken?

Kantoortje in de wijk / Zelfbeheer
We vinden dat het normaal zou moeten zijn dat bewoners veel invloed te hebben op hun eigen huis en leefwereld. Via een kantoortje op loopafstand komt er meer contact tussen bewoners en medewerkers. De communicatie verloopt soepeler en er kan sneller en efficiënter worden gewerkt. Dat gaat veel beter als er een kantoortje is in de buurt. De professionals die werken vanuit het kantoortje zijn makkelijk te bereiken door bewoners en kennen de wijk en weten precies wat er nodig is. Niet meer en niet minder. Als bewoners krijgen we de regie over de werkwijze van deze mensen. Over hoe wordt omgegaan met klachten, met onderhoud, met het toewijzen van nieuwe huizen. En over hoe we bewoners meer service kunnen bieden en de huren betaalbaar houden.

Wat vind u van zelfregie/beheer?
Zou dit mogelijk zijn? Hoe kijkt u hier als bewoner tegenaan? Wij horen graag wat u hiervan vindt. Samen kunnen we het idee van zelfbeheer de komende maanden verkennen en beslissen of zelfregie / zelfbeheer een goed idee is of niet. Bo-Ex staat er positief tegenover. Er ligt daarom echt een kans voor ons complex. Wij denken een heel bijzondere kans die ons erg veel kan brengen. Op de ALV willen we het hier met u over hebben.

Zelfbeheer op de ALV van 12 maart 2019
Op 12 maart komen specialisten in zelfbeheer uitleggen hoe zelfbeheer in de praktijk kan werken. Belangrijk aandachtspunt is uiteraard hoe je het organiseert. Daarover zijn inmiddels slimme dingen bedacht. Aanvankelijk werkte de Toekomstclub507 met Bernard Smit van de WBVG. Die heeft ons goed op weg geholpen. Inmiddels werken we met Mieke Hanemaaijer. Mieke heeft erg veel ervaring in de corporatiewereld en met zelfbeheer. Bo-Ex heeft veel vertrouwen in haar kennis en kunde. Ze helpt ons bij het schrijven, van een (concept) plan van aanpak voor zelfbeheer, met een goed doordachte structuur en begroting, en hoe je op een verantwoorde manier taken van Bo-Ex kunt overnemen. Op de ALV zal Mieke zelf uitleggen wat ze tot nu toe heeft gedaan en wat de ervaringen zijn op andere plekken in het land met zelfbeheer. Op 12 maart horen we graag hoe u hierover denkt en of u hier enthousiast over wordt of juist niet. Of er dingen zijn waar u wel of geen vertrouwen in heeft. Om onderdelen van het zelfbeheer in gang te zetten, mochten bewoners bij een draagvlakmeting voor zelfbeheer kiezen, dan is het nodig de statuten van de bewonersvereniging aan te passen. We horen graag of u hiertegen bezwaar heeft. Alle opmerkingen, vragen die worden gemaakt op de ALV van 12 maart nemen we mee in de verdere ontwikkeling van het voorstel tot zelfbeheer.

————————————————————————–

Lees hieronder onze oude folder over zelfbeheer die vorige jaar huis aan huis is verspreid in het complex. klik hier voor de folder als PDF 

Complex 507, een buurt begint bij bewoners

Toekomstclub 507 en corporatie Bo-Ex proberen je als bewoner zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er gebeurt met onze buurt. In deze folder geven we als Toekomstclub507 informatie over waar we voor staan en waarom. Je leest waar we de komende tijd aan werken om complex 507 een fijne bewoonbare buurt te laten zijn!

Wat doet Toekomstclub 507?
Toekomstclub 507 vergadert iedere twee weken met afgevaardigden van Bo-Ex. Regelmatig is er
overleg met het hele team van Bo-Ex en daarnaast zijn er werkgroepen waarin we praten over deelonderwerpen zoals de exploitatie, het technisch onderzoek, de communicatie of zelfbeheer. Het is veel werk, maar gelukkig kunnen we rekenen op de ondersteuning (door Bo-Ex betaald, maar uitsluitend in dienst van Toekomstclub507) van Michel Post, Chiel Rottier en Mieke Hanemaaijer.

Meedenken
Het is van belang dat veel bewoners actief meedenken en ons voeden met hun ideeën. We zullen jullie als bewoners daarom regelmatig opzoeken. Er komen avonden waarop we de koppen bij elkaar steken en jullie vragen of het de goede kant op gaat. Ook zullen jullie nieuwsbrieven ontvangen. Zowel nieuwsbrieven
van Bo-Ex en Toekomstclub507 gezamenlijk, als nieuwsbrieven van Toekomstclub507 zelf
(zoals deze).

Op dit moment werken we hard aan het uitbouwen van Toekomstclub 507. We halen geld binnen voor de ondersteuning, we werven leden en vrijwilligers, en stoppen veel tijd in het opbouwen
van een goede relatie met Bo-Ex.

Actieve inzet van bewoners is ontzettend waardevol, maar je steunt ons ook al door gewoon lid te worden. Hoe je lid wordt vind je op de achterkant.Het allerbelangrijkste is dat 70% van de 354 huishoudens

achter één plan kan staan

Draagvlakmeting: hoe werkt dat?
Rond de zomer van 2019 moet er een plan liggen voor complex
507. Dan wordt de draagvlakmeting voor het uiteindelijke plan gehouden. Alleen als minimaal 70% van de bewoners achter het plan staat wordt het plan definitief en kan het worden uitgevoerd.

Met elkaar werken aan één sociaal en solidair plan
Zoals eerder genoemd is de kern van de visie van Toekomstclub 507 dat alle bewoners van complex 507
er kunnen blijven wonen en dat ook nieuwe bewoners in deze buurt kunnen blijven wonen voor een
betaalbare huur. Dat krijgen we alleen voor elkaar als het lukt om met Bo-Ex een sociaal en solidair plan te
maken waar zo veel mogelijk bewoners achter staan. Dat betekent op z’n minst dat we de bewoners intensief gaan betrekken bij de plannenmakerij. Een plan maken waar bewoners niet achterstaan, is tijdverspilling en de huizen kunnen niet nog 10 jaar wachten.

Niet voor niets hebben we in het startdocument laten opnemen dat we als commissie de hoogste vorm van
inspraak krijgen, die van de zogenaamde co-creatie. Als commissie hebben we de feedback en steun van
jullie als bewoners keihard nodig.

Wij geloven dat er alleen een goed plan kan ontstaan als de bewoners er intensief bij worden betrokken.
Alleen dan krijgen we een plan waar iedereen tevreden mee is.

Draagvlakmeting 2019
De datum voor de draagvlakmeting stond eerst gepland voor januari 2018, maar dat was veel te optimistisch. Als Toekomstclub hebben we vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen deze einddatum. Het maken van een zorgvuldig plan en het betrekken van de bewoners kost immers tijd. Daarom is er nu een nieuwe planning gemaakt. Overigens is ook deze einddatum nog steeds tamelijk ambitieus, maar we gaan ervoor!

Tussen de draagvlakmeting rond de zomer van 2019 en de feitelijk uitvoering van de plannen zit opnieuw weer een bepaalde tijd. Na de draagvlakmeting moet het plan nog in detail worden uitgewerkt en moet er een aannemer worden gevonden. Dat duurt waarschijnlijk minstens een half jaar. Dan is het vervolgens de vraag op welke manier het complex aangepakt gaat worden: het hele complex in één keer, blok voor blok of via gespreide aanpak (eerst langs alle woningen voor het binnenwerk, dan voor de kozijnen, dan voor de daken). Over al dit soort zaken praten we met Bo-Ex en uiteraard worden vooral ook de bewoners bij dit soort keuzes betrokken.

Bij Bo-Ex staat iedereen, de directeur, de projectleiders, en de medewerkers, achter de nieuwe planning. Dat is positief. Zo’n inzet als Bo-Ex op dit moment toont, hebben we in jaren niet gezien. Voor Toekomstclub 507 blijft het natuurlijk wel opletten. We blijven er scherp op toezien dat de bewoners niet worden gepasseerd.


De eerste stappen naar een mooi plan voor complex 507

Een nieuwe start
Samen met Bo-Ex zitten we momenteel in een intensief proces dat loopt tot aan de zomer van 2019 waarbij we een plan maken voor de toekomst van het complex. Op 11 april 2017 is het startdocument getekend. In dit
document (dat jullie begin juli in de bus hebben gekregen) staan de belangrijkste randvoorwaarden.
Het proces ziet er als volgt uit:

Stap 1: Berekening (exploitatie) Winket/WBVG
Als eerste stap gaan we met Bo-Ex kijken naar de zogenaamde ‘exploitatie WBVG’. Dit is het haalbaarheidsonderzoek dat we enkele jaren geleden, met geld van de gemeente Utrecht, hebben laten uitvoeren door bureau Winket. Dit onderzoek is daarna door de WBVG verder uitgewerkt tot een scenario. Belangrijkste kenmerk van dit scenario is dat alleen de dingen worden aangepakt die toe zijn aan vernieuwing. Verder zitten er ook verbeteringen in zoals dubbel glas.
De woningen worden weer helemaal goed, maar de
huren blijven laag.

Stap 2: Actualiseren exploitatie Winket/WBVG
Om het scenario van Winket/WBVG serieus te onderzoeken gaan we het de komende maanden up to date maken. We zijn alweer een flink aantal jaren verder in de tijd en moeten de prijzen van dit moment gebruiken.

Stap 3: Technisch onderzoek
We laten technisch onderzoek aan de woningen uitvoeren om exact te zien wat er vernieuwd moet
worden en wat niet. Op basis van deze informatie kan er een nauwkeurige berekening worden gemaakt.
Het technisch onderzoek gaat dit najaar van start. Het technisch onderzoek vindt niet alleen plaats aan
de buitenkant van de woningen, ook worden in ieder blok een paar woningen van binnen bekeken.

Stap 4: Richting bepalen met de bewoners
Als het onderzoek naar de exploitatie Winket/WBVG en het technisch onderzoek is afgerond maken we
een uitgebreid verslag van de bevindingen en worden deze met de bewoners besproken. Als Toekomstclub
507 organiseren we dan één of meerdere avonden om te bespreken hoe we verder gaan.

Stap 5: Meerdere varianten van de exploitatie
Winket/WBVG (scenario’s) De volgende stap in het proces wordt het maken van één of meer scenario’s (varianten). Wat betreft de scenario’s gaan we uit van de uitgangspunten die in het startdocument staan. Dus geen sloop maar wel blijvend lage huren. Wij denken dat dit neerkomt op een scenario zoals dat is ontwikkeld door Winket/WBVG. Dat betekent: goed opknappen (achterstallig onderhoud) en daarnaast het aanbrengen van verbeteringen gericht op meer wooncomfort. We krijgen dan huizen zonder vocht en tocht, met goede ventilatie, die goed te verwarmen zijn. Deze varianten zullen we ontwikkelen in nauw overleg met alle huurders.

De geschiedenis van de buurt

Complex 507: buurtje met ballen

Complex 507 is al decennia toe aan een flinke opknapbeurt. Gesprekken met Bo-Ex zijn jarenlang zeer moeizaam verlopen. In 2006 kwamen, na 5 jaar onderhandelen door de toenmalige bewonerscommissie
en een negatieve draagvlakmeting, alle plannen van Bo-Ex voor ons complex stil te liggen.
Er was totaal geen uitzicht op een opknapbeurt voor het complex.

Het wachten was op een nieuwe directie en raad van commissarissen. Op 11 april 2017 was het zover. Na 20 jaar strijd, ligt er een startdocument en voeren we een constructief gesprek met Bo-Ex. Er wordt serieus met ons gekeken naar de wensen van de bewoners en wat daarin mogelijk is.

Om te begrijpen waarom dit zo’n overwinning is, schetsen we in het kort hoe de relatie tussen de bewonerscommissie en Bo-Ex de afgelopen jaren verlopen is.We zijn nu blij met hoe het gaat maar dat is niet altijd zo geweest.

Complex 507 komt al decennia op voor lage huren
“Complex 507, een buurtje met ballen.” Ooit schreef een journalist dat over onze buurt. Al sinds de bouw van de buurt, blijkt er steeds weer een nieuwe generatie buurtbewoners in 507 te zijn die op eigen kracht goede dingen voor de buurt doet, zich verzet tegen sloop of verkoop van onze huizen en zorgt dat de sociale structuur blijf bestaan door het organiseren van sociale activiteiten. Toekomstclub 507 is de derde bewonerscommissie die zich namens de bewoners tegen sloop uitspreekt en opkomt voor betaalbare huren.

2000-2005 De eerste bewonerscommissie
heeft vijf
jaar onderhandeld met Bo-Ex en ging uiteindelijk tegen haar zin in akkoord met een plan waarin werd voorgesteld de helft van de huizen te slopen. De bewoners waren het hier niet mee eens, het plan haalde de draagvlakmeting niet en de huizen bleven staan. Dat was goed nieuws. De prijs die ervoor betaald werd was dat Bo-Ex tot 2018 niets aan onderhoud zou doen. Zonder sloop of verkoop was het volgens Bo-Ex financieel niet haalbaar om het complex te onderhouden.

2005-2008 De tweede commissie
vond het onacceptabel dat er geen onderhoud gepleegd zou worden en heeft via rechtszaken geprobeerd Bo-Ex te nopen tot onderhoud. Dat heeft een aantal successen opgeleverd; schilderwerk werd gedaan
en asbest verwijderd. Helaas werd niet al het nodige onderhoud gepleegd.


2009-nu Toekomstclub 507
stond op. Inzet was dezelfde als de commissies hiervoor: groot onderhoud voor alle 354 panden en betaalbare huren voor bewoners. Met een team (los van Bo-Ex) hebben we de afgelopen jaren bekeken hoe de huizen voor de komende 30 à 40 jaar voor iedereen warm, droog en comfortabel gemaakt kunnen worden.

Aanvankelijk kregen we alleen voet aan de grond bij de gemeente en konden we met hun geld een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren in 2012 door een extern bureau (Winket).

Toekomstclub 507
doet het niet alleen
Bernard Smits van WBVG heeft de afgelopen jaren verder gewerkt aan de berekeningen. Hij zet zich al jaren lang gratis in voor ons, vanuit zijn geloof in een goede toekomst voor bewoners van sociale woningbouw op basis van zelfbeheer en zelfregie. Op basis van de diverse berekeningen en het technisch onderzoek was de conclusie dat een opknapbeurt met niet te veel fratsen mogelijk is en de huur daarna laag kan blijven.

Vanaf 2009 hebben wij regelmatig met bewoners uit complex 507 vergaderd, zijn langs de deuren
geweest, en hebben met Bo-Ex gesproken om hen ervan te overtuigen dat wij als bewoners wel degelijk een toekomst in 507 zagen. Bo-Ex zat duidelijk met het complex in hun maag, en bleef aangeven geen
mogelijkheid te zien in een haalbaar en betaalbaar plan. De financiële crisis en kabinetskeuzes voor verhuurdersheffing, maakten het voor Bo-Ex nog moeilijker om een investering te doen.

De crisis is inmiddels voorbij. Bo-Ex heeft weer genoeg
geld én de bereidheid om te investeren
in ons complex. Toekomstclub 507 is
met
hernieuwde energie met Bo-Ex in gesprek.

Het verhaal van de buurt en waarom het nodig is om
meer invloed te hebben

Een veranderend politiek klimaat en de invloed op onze buurt
Er is nogal wat veranderd in het sociale domein en daarmee ook in de sociale woningbouw. Die
veranderingen vragen om een andere aanpak van wonen. Als buurtbewoners zoeken we naar wat beter
werkt in onze buurt. Waar dat vandaan komt en wat het inhoudt lees je hier.

Korte geschiedenis sociale woningbouw en sociale voorzieningen complex 507
Complex 507 is rond 1920 gebouwd door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen als complex voor
sociale huur. Deze maatschappij wilde buurten en huizen bouwen voor mensen met weinig geld en was
een ideële vereniging. Ze wilde het beste voor de bewoners en heeft de basis gelegd voor sociale woningbouw. Voor het beheer kwamen er woningbouwverenigingen waarvan opzichters en onderhoudsmensen in de buurt zelf woonden. Zo ontstonden er
buurten met fijne en betaalbare huizen.

Korte lijnen en lokaal werken
Doordat de woningbouwverenigingen kantoor hadden in de buurt zelf, waren er korte lijnen, problemen
werden snel opgelost. Je kon bij een kantoor langs lopen als er iets aan de hand was en lokale nderhoudsmensen kwamen het opknappen. Achterstallig onderhoud ontstond simpelweg niet, omdat bewoners meer invloed hadden en hun opzichter direct konden aanspreken. Ook had de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen nagedacht over de sociale structuur in een buurt. Onze buurt had een buurthuis met welzijnswerk, de dokter, de apotheker, alles zat in de buurt. Veel werkgelegenheid bevond zich in de wijk. Jongeren konden meewerken bij lokale bedrijven, er was een levendige buurtvereniging en er waren winkeltjes in de straten van 507.

Afbrokkelen van sociale voorzieningen en sociale woningbouw
In de jaren ’80 verdween het fundament van veel sociale structuren die door onze voorouders waren
opgebouwd. Het was een tijd van fusies, centralisaties, elke bedrijf kreeg managers. Ingegeven door
bezuinigingen, maar eigenlijk verdween het geld in de nieuwe organisatie van de vloer naar het management. Lokaal werken en inspraak vanuit buurten verdween. Sociale instellingen werden bedrijven die uit de buurt verdwenen en niet meer wisten wat daar speelde. Winkeltjes en werkgelegenheid verdwenen uit de wijk, net als het buurthuis en welzijnswerk in 507.

Sinds de laatste crisis in 2008 zien we weer een zelfde tendens; betaalbare woningbouw in de stad is nog maar moeilijk te vinden voor een grote groep mensen die dit nodig heeft. De huurprijzen zijn in een paar jaar enorm gestegen. Huursubsidie staat in elk nieuw kabinet weer ter discussie. Een grote middengroep
wordt gedwongen huizen te kopen, die er niet zijn of onbetaalbaar zijn. Corporaties lijkt het niet te lukken
tegenwicht te bieden aan politieke beslissingen die het voor huurders in de stad steeds moeilijker maken.
Hetzelfde gebeurt in het sociale domein.

Belang voor de buurt
Complex 507 ligt in een levendige, maar ook lastige wijk. Meer en meer zijn we ons gaan realiseren dat er
een sterke samenhang bestaat tussen de problemen in de wijk en de kwaliteit van de woningen in complex
507. Al 40 jaar is het onderhoud van de woningen vér onder de maat en al 25 jaar is er grote onzekerheid over de toekomst van het complex. Vooral dat laatste heeft grote weerslag op de mensen. Om de bewoners
betrokken te houden bij de buurt heeft Wishing Well West gewerkt aan de sociale cohesie. Het buurtwerk dat in de jaren ‘80 door de buurtvereniging in de Bandoengstraat en van Heutzstraat werd gedaan is
door Wishing Well West de afgelopen 10 jaar uitgebreid. Wekelijks wordt er vanuit twee buurthuizen
aan Kanaalstraat 194 en 159 een divers programma uitgevoerd. Ook heeft Wishing Well West het mogelijk
gemaakt dat bewoners in andere ruimtes in de wijk initiatieven kunnen ontplooien. Er is flink gewerkt aan
programma’s voor kinderen, bewoners en ouderen. Zo ontstond er meer sociale cohesie in de buurt.

Het positieve in de wijk kan alleen behouden blijven als er zekerheid is voor de mensen dat de huizen blijven staan, betaalbaar blijven en comfortabel worden. Nu zwart op wit staat dat het complex niet zal wordengesloopt, heeft iedereen weer een toekomst op basis van zijn of haar huidige woonplek. Dat geeft energie.

Visie Toekomstclub 507

Toekomstclub 507 werkt vanuit een visie op de buurt. Deze is de laatste 10 jaar tot stand gekomen door met de bewoners aan de buurt te werken en samen te ontdekken wat de buurt nodig heeft.

Kern van de visie is dat de buurt behouden blijft voor
de huidige en toekomstige bewoners. De buurt is er
voor mensen met een laag inkomen en mensen die
een te laag inkomen hebben om een huis in deze stad
te kopen.

Dat klinkt eenvoudig, maar het wordt nog een hele klus om het complex te behouden en betaalbare huren te realiseren. Als we de buitenwereld z’n gang laten gaan, is de kans zeer groot dat de buurt plat gaat of de huren torenhoog worden. Op nog geen 400 meter van de wijk zien we het stedenbouwkundig geweld van het Jaarbeursterrein. Ook het Westplein wordt volgebouwd met luxe appartementen. Als we niets doen wordt de buurt daarin meegezogen, gaan de grondprijzen omhoog, is het afgelopen met de leuke winkeltjes in de Kanaalstraat, verliest de wijk z’n karakter en is de buurt niet meer toegankelijk voor de huidige bewoners. Dat zou erg jammer zijn. Want Lombok, met in het hart complex 507, is nog altijd het eiland waar de huren laag zijn en waar mensen erg graag wonen. Behoud van de wijk gaat echter alleen lukken als we ons actief opstellen. Gelukkig staat Bo-Ex tegenwoordig aan onze kant, maar ook Bo-Ex moet scherp worden gehouden.

In de basis zetten we in op groot onderhoud. Niet bij ieder huis of blok hoeft hetzelfde gedaan te worden.
Door middel van maatwerk, kleine bouwstromen, en mensen kort uit huis plaatsen, is het wellicht mogelijk om de kosten van de aanpak beheersbaar te houden. Ook van belang is dat het proces niet te lang moet duren, want als het te lang duurt verliezen mensen het zicht op een duidelijke woontoekomst in het complex.

Een basis groot onderhoud dat niet te duur is en waar voor zittende en toekomstige bewoners de huren
betaalbaar zijn, geeft de beste garantie voor behoud van de sociale structuur. Een volgende generatie bewoners kan hier opgroeien en oud worden. De sociale cohesie wordt versterkt en de relaties tussen mensen en culturen kan zich verder verdiepen.

Ieders input is van groot belang. Wellicht moet de
visie bijgesteld worden. Laat van je horen!

Op basis van wat er leeft bij de bewoners zijn we uitgekomen op de volgende uitgangspunten:

 • Geen sloop
  Iedereen moet er zeker van zijn dat ‘ie in zijn/haar huis kan blijven wonen.
 • Geen fratsen/basis groot onderhoud
  Met ‘geen fratsen’ bedoelen we o.a.:

  • Geen wijzigingen in de woningplattegronden
  • Geen duurzaamheidsmaatregelen die zich niet vertalen in financieel voordeel voor de zittende
   en de toekomstige huurder
  • Precisie-onderhoud: geen vervanging van bouwdelen die nog goed zijn
  • Het complex niet te mooi willen maken
  • Meer inspraak vastleggen voor bewoners
  • Lokale onderhoudsmensen, korte lijnen.
  • Eventueel een lokale woningbouwvereniging of coöperatie.
 • Huren laag
  Voor zittende én nieuwe bewoners. Huren ná de aanpak gemiddeld niet hoger dan 400/450 euro, afhankelijk van de grootte van ieder huis. Extra huur alleen voor echte verbeteringen.
 • Zekerheid van blijvend lage huren door zelfregie
  Dat gaat waarschijnlijk alleen lukken als de bewoners zelf veel zeggenschap krijgen over de toekomst van het complex. Daarom willen we op veel punten zelfregie. Met zelfregie en zelfbeheer kunnen anderen partijen niet langer óver ons beslissen en kunnen we voorkomen dat het complex opnieuw zal verloederen of dat de huren steeds hoger worden. Door dingen zelf te bepalen kunnen we de kosten laag houden. Er zijn veel voorbeelden waar bewoners via zelfregie veel hebben bereikt. Daar gaan we de komende tijd goed naar kijken.
 • Vasthouden van dezelfde diversiteit aan mensen
  We willen de buurt blijven die we zijn, met de mix aan mensen die er woont. Dat kan alleen als de huren laag blijven en we zelf inspraak hebben.
 • Een sociale buurt
  (integrale aanpak wonen, welzijn, zorg en werkgelegenheid)
  Wonen is meer dan stenen. Naast goede woningen moeten er ook voorzieningen zijn in de wijk. De
  afgelopen jaren is gebleken dat er veel vraag is naar ontmoeting, activiteiten voor volwassen en kinderen,
  burenhulp, projecten voor ouderen en stageplekken. Vanuit het reguliere welzijn is er te weinig aanbod en
  het is niet laagdrempelig genoeg. Wishing Well West is daarom in 2009 opgericht door bewoners uit 507
  en heeft twee buurthuizen in zelfbeheer. Graag zien zij dat de activiteiten op den duur overgedragen kunnen worden aan de volgende generatie uit 507.

Zelfbeheer en zelfregie: kan dat wel en hoe werkt dat dan?

Dat onze buurt nog bestaat en leuk is komt niet door beleidsmakers of corporaties, maar door bewoners
zelf. Om het proces van de afhankelijke bewoner t.a.v. beleid en corporatie om te keren, hebben bewoners uit complex 507, via Toekomstclub 507 onderzocht of er vormen zijn om zelf meer invloed te hebben op de huizen en de buurt.

Zelforganiserende buurten, community’s en
coöperatieven: een tendens door heel Europa
In veel grote steden kampen bewoners met dezelfde thema’s als in complex 507. Betaalbaar wonen is in de
Randstad steeds moeilijker. Het vinden van werk voor sommige groepen en behoud van sociale voorzieningen is lastiger geworden. Via lokaal beleid willen we met de gemeente Utrecht en Bo-Ex onderzoeken of we hier meer ruimte voor kunnen maken.

Zelfregie op de hoogte van de huur
Als bewoners willen wij graag regie kunnen blijven houden op de hoogte van de huur. Wij willen niet dat
na jaren strijd voor behoud van de huizen en lage huur, onze huizen alsnog verkocht worden aan de hoogste bieder. Dit is in meerdere stadsbuurten wel gebeurd. In deze wijk wonen veel mensen die zelf allerlei ideeën hebben over wat er allemaal kan en moet. Zij willen graag actief meedenken. Ook zijn er mensen die praktisch dingen willen doen. Wij denken daarom dat we naar een vorm van ‘zelfregie’ moeten. Het proces moet van onderop worden georganiseerd. Dat betekent zelf nadenken over wat er moet gebeuren en hoe het moet worden georganiseerd.

Ouder worden in de wijk
Bij zelfregie hoort ook het idee dat wonen meer is dan stenen alleen. Veel voorzieningen voor bewoners zijn de laatste jaren verdwenen uit de wijk. Dat proces is nog steeds gaande. Denk aan het bejaardenhuis en het buurthuis. Er is wel een buurteam voor sociale hulp, maar dat is voor sommige mensen niet laagdrempelig genoeg. Met ouderen moet worden nagedacht over hoe zij hier comfortabel oud kunnen worden.

Zelfbeheer en lokaal werken
Zelfregie gaat over zelf bedenken wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. Zelfbeheer gaat over het overnemen van een deel van het beheer van Bo-Ex. Juist in de sfeer van het beheer zijn er veel ergernissen. Mensen zien hoe zaken over teveel schijven lopen waardoor dingen niet of traag gebeuren. Er komen eerst zeven mensen kijken voordat een vaak eenvoudig technisch probleempje wordt opgelost. Ook zie je dat oude mensen soms verhuizen naar buiten de wijk, omdat regeltjes hen beletten te verhuizen naar een benedenwoning in de eigen straat.

Veel van dergelijke problemen kunnen worden opgelost door de lijnen korter te maken en meer dingen zelf te kunnen beslissen en te regelen. Zelfbeheer houdt de kosten laag en daarmee ook de huur.

We zien al verschillende vormen van zelfbeheer in de buurt. Mensen helpen elkaar. Die structuren kunnen
worden benut en uitgebreid. Je kunt denken aan buurtbedrijfjes. Niet iedereen hoeft daaraan mee te doen,
maar de mensen die willen en kunnen moeten de kans krijgen. Mensen die dingen niet zelf kunnen, kunnen die wellicht laten doen door het buurtbedrijf.

Binnenkort start Bo-Ex met het verrichten van noodonderhoud. We hebben er voor gezorgd dat enkele
ondernemers uit de wijk hier een bijdrage aan kunnen leveren. Dit zijn Fred van Bouwservice Lombok, en
Osman Timmerbedrijf aan de Van Heutszstraat. Dit is een eerste stap om de lijnen binnen de wijk korter te
maken.

Veel dingen die nu bij Bo-Ex, de gemeente of het maatschappelijk werk liggen, kunnen lokaal
georganiseerd worden. Wonen, werken, recreatie en individuele ontplooiing kunnen elkaar versterken.

Is dat niet veel werk?
Veel bewoners krijgen bij de termen zelfregie en zelfbeheer het gevoel dat ze naast het betalen van huur
ook nog allerlei dingen zelf moeten gaan doen. Zo is het niet. Het idee van zelfregie en zelfbeheer betekent
vooral dat je meer regie krijgt op je woonsituatie.

Zelfregie en zelfbeheer kun je groot maken en klein
houden. Voor ons is belangrijk wat de bewoners
ermee willen bereiken. We realiseren ons heel goed:
dit gaat alleen werken vanuit een behoefte van de
bewoners.

Een buurt is meer dan huizen

Sociale structuur in de buurt
De sociale structuur in de buurt hangt nauw samen met de woningen (de stenen). Als we meer aan zelfregie en zelfbeheer gaan doen, past daar bij dat we niet alleen nadenken over de stenen, maar ook over de sociale structuur en de activiteiten die nodig zijn om deze te behouden en te versterken. Daarbij gaat het om:

 • Nadenken over de ruimtes waar sociale activiteiten kunnen plaatsvinden
 • Een relatie leggen tussen projecten voor stageplekken en werkgelegenheid in de wijk.
  Dit gebeurt al binnen programma’s van Wishing Well
  West en zou ook kunnen in buurtbedrijfjes.

Wishing Well West
Wishing Well West is 10 jaar geleden door bewoners van complex 507 opgericht om te werken aan de sociale cohesie in de buurt. Ze wordt grotendeels gedraaid door vrijwilligers. Community opbouw en het creëren van een solidaire en creatieve leefomgeving is het doel. In de afgelopen 10 jaar is er op dat vlak al behoorlijk veel bereikt. Dit kon ontstaan doordat veel bewoners zich de afgelopen jaren enorm hebben ingezet. Bij Wishing Well West komen mensen uit de buurt samen, ontmoeten elkaar en helpen elkaar.
Wishing Well West heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten gedaan en programma’s
ontwikkeld waar buurtbewoners aan deel kunnen nemen.

Volgende generatie
Het zou mooi zijn als de buurthuizen en programma’s voor kinderen, jongeren en ouderen in de toekomst
door een volgende generatie kunnen worden doorgezet. Er zijn genoeg jongeren uit onze buurt die dat kunnen en nu al doen.

Op dit moment draait Wishing Well West de volgende programm’s in 2 buurthuizen in zelfbeheer.

BUURTHUIS 1 / KANAALSTRAAT 194

Kinder- en jongerenprogramma’s:

 • Taal en Talent
  Kinderen tussen 6 en 16 jaar krijgen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag Taal en Talent ontwikkeling/huiswerkbegeleiding. Vijfentwintig vrijwilligers zetten zich in om de kinderen wekelijks een
  uur 1 op 1 begeleiding te geven. Er is veel aandacht voor de kinderen & de jongeren, hun taalvaardigheden en ieders unieke talenten.
  > 65 kinderen / 25 vrijwilligers
 • Creatieve, sport en kook middag
  Op woensdagmiddag komen kinderen naar Wishing Well West om met hun creativiteit-, sport- en
  baktalenten aan de slag te gaan. Dit gebeurt tussen 15.00 en 17.30 uur.
  > 45 kinderen / 10 vrijwilligers
 • Meidenclub
  Op zaterdagmiddag komen meiden uit de buurt van 13 tot 16 jaar samen. Onder begeleiding van twee wat
  oudere meiden uit de buurt ondernemen zij allerlei activiteiten, zoals bakken, praten over onderwerpen die hen bezighoudt, uitstapjes maken enz.
  > 8 jongeren / 2 vrijwilligers
  ——————————————————————————-
 • Dagbesteding Turkse ouderen
  Elke week komen onder leiding van buurtbewoonster Aliye Konus en Solmaz Osanmaz op de dinsdag
  ochtend en de vroege dinsdagmiddag tussen de 10 en 20 dames samen. Samen wordt er gekookt, dingen
  geregeld, gesproken over diverse onderwerpen en voorlichting gegeven.
  > 20 tot 30 deelnemers / 8 vrijwilligers
  ——————————————————————————-
 • Social Label 507
  Wijkbewoners en andere bewoners die aan de slag willen met hun handen en creativiteit, werken samen
  met designers. Samen ontwerpen en maken zij tassen. De tassen worden binnenkort verkocht via een webshop en in een buurtwinkel aan Kanaalstraat 159. Als er opbrengsten zijn vloeien deze terug in het project.
  8 deelnemers / 2 vrijwilligers
  ——————————————————————————-

  BUURTHUIS 2 / KANAALSTRAAT 159

Communityclub 507 / Good Food Club
Aan Kanaalstraat 159 zal binnenkort weer een grotere bezetting komen, met een wekelijks
programma met culturele activiteiten, verkoop van buurtspulletjes, kopjes koffie en als van ouds wordt er
op donderdagen gezamenlijk gekookt en gegeten…
We houden je op de hoogte!

Vrijwilliger worden bij
Wishing Well West?
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor één van onze projecten. Wil je bijdragen aan de buurt?
Loop binnen op Kanaalstraat 159 en vraag wat de mogelijkheden zijn.

Contact
tel: 06-17481268
info@wishingwellwest.com
www.wishingwellwest.com
Postadres:
Kanaalstraat 159
3531 CD Utrecht

 
Even voorstellen

HET HUIDIGE BESTUUR VAN TOEKOMSTCLUB 507

Eloy Schouten – secretaris
Eloy woont sinds 20 jaar samen met zijn dochter Yavan in de Bandoengstraat. Hij werkt bij de monumentenwacht van de gemeente Utrecht en heeft veel verstand van bouwkunde. Hij ziet de schoonheid van de gebouwen van cfomplex 507, weet ook erg veel over de
gebouwen, en is op dit moment nauw betrokken bij het technisch onderzoek.

Omar el Amraoui – penningmeester
Omar is een echte Utrechter met Marokkaanse roots, en woont sinds negen jaar in de Semarangstraat met zijn vrouw en 2 kinderen. Hij werkt bij het technisch onderhoudsbedrijf van Engie en moet vaak ’s avonds werken. Maar als Omar kan is hij altijd aanwezig op de vergaderingen van het bestuur en komt telkens met verrassend praktische oplossingen.

Else Huisman – voorzitter
Else woont sinds 1999 in de Bantamstraat en vindt het belangrijk dat de wijk sociaal blijft. Ze is de motor
achter Wishing Well West. Vanuit WWW organiseert ze samen met buurtbewoners Eut, Meetje, Aliye, Petri, Emi en vele anderen al vele jaren allerlei sociale projecten voor de buurt.

Meetje Gog – bestuurslid
Meetje is een echte Utrechtse. Ze woont al 36 jaar in het complex en vindt het heel belangrijk dat het complex behouden blijft en dat er sociale programma’s zijn. Niet alleen voor haar, maar ook voor de vele buurtgenoten die ze hier kent. Meetje is erg actief voor de kinderen en jongeren uit de buurt. Ook maakt ze zich zorgen over het lot van veel ouderen die in deze wijk oud willen worden.

LOKALE KRACHTEN|

Fred Verburg & Osman Tosun
Beide vakmensen wonen en werken al jaren in complex 507. Osman heeft een timmerfabriek in de van Heutszstraat en Fred werkt als ambachtsman bij de renovatie van huizen. De beide mannen hebben veel
zicht op hoe je onze huizen goed kunt opknappen. Om te beginnen gaan ze helpen bij de Actie Veilig en
Waterdicht. Wellicht volgt er in de grotere aanpak meer werk voor lokale ambachtsmensen, en kunnen we
stageplekken realiseren voor jongeren uit de wijk. Wie weet is dit de start van het buurtbedrijf.

ONZE ONDERSTEUNERS

Michèl Post
Michel zet zich al vele jaren in voor het behoud van betaalbare woonruimte. Eerst als bewoner van complex 501 (Surinamestraat) waar het complex na 10 jaar strijd eindelijk is opgeknapt. Vanaf nu zet Michel zich in voor de belangen van de bewoners van complex 507, hij is adviseur van Toekomstclub 507.

Bernard Smits
Bernard werkt bij Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG), een kleine woningbouwvereniging waar de
bewoners heel veel zelf doen. Hij heeft daardoor veel verstand van zelfregie en zelfwerkzaamheid van
bewoners. Bernard heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Exploitatie van Winket en samen met
ons gekeken hoe we de aanpak van het complex haalbaar kunnen maken met behoud van de lage huren.
Daarbij is ook gekeken hoe lokale kracht en kennis ingezet kan worden.

TEAM Bo-Ex

Marije Eleveld
Marije is de nieuwe directrice van Bo-Ex. Begonnen als accountant voelde zij zich later meer aangetrokken
tot sociale en groene projecten die het verschil kunnen maken in de samenleving. Net als wij nu, was ook zij ooit actief in een bewonerscommissie in Ede. Marije zal zowel haar financiële als haar sociale skills inzetten om van de plannen voor complex 507 een succes te maken.

André van Leeuwen
André is begonnen als installateur en is sinds 13 jaar projectleider bij Bo-Ex. Hij heeft ruime ervaring in
structureel en groot onderhoud van complexen. Een man van de praktijk en pragmatische oplossingen, maar ook van idealen en goed samenwerken.

Esther Grutters
Esther is de communicatiedame bij Bo-Ex en bij ons project. Met een open blik denkt ze op alle fronten mee waar gecommuniceerd moet worden, met een vleugje Amsterdamse humor, waar haar roots liggen.

Waarom lid worden?

In oktober 2017 is een technisch onderzoek begonnen om te kijken welke onderdelen van de woningen verbeterd moeten worden. Tegelijkertijd bespreken we met Bo-Ex de berekeningen (exploitatie) die wij als Toekomstclub 507 in 2013 samen met bureau Winket en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) hebben gemaakt. Samen met Bo-Ex bekijken we wat financieel haalbaar is. In de exploitatie van Winket en WBVG zijn betaalbare huren en het laten staan van alle huizen de belangrijkste uitgangspunten.

Als beide onderzoeken zijn afgerond, breekt voor ons als bewoners en Bo-Ex het moment aan om af te
wegen welke onderdelen van het complex opgeknapt moeten worden, tegen welke investering en tegen
welke huur. Dan wordt het spannend…

Toekomstclub 507 zoekt vrijwilligers

Heb je zin en tijd om ons te helpen? We zoeken vrijwilligers. Een belangrijke taak de komende tijd
wordt het betrekken van de bewoners bij het maken van de plannen. Denk daarbij aan: langs de deuren gaan om leden te werven, het verspreiden van de nieuwsbrief en het bieden van ondersteuning bij het organiseren van ledenvergaderingen en informatieavonden.

Jouw input is belangrijk om tot een goed plan te komen

Word gratis lid!

Om als bewoners sterk te staan is het van belang een sterke vereniging te zijn,
met veel leden.

Hoe word je gratis lid?

 • Het kan heel simpel via één druk op de
  knop op www.toekomstclub507.nl
 • Of stuur een e-mail naar
  info@toekomstclub507.nl met je naam
  en adres en vermeld “lid worden”
  in het onderwerp
 • Je kunt ook bijgaande bon invullen
  en in de brievenbus doen bij Wishing Well
  West, Kanaalstraat 159
 • Of een sms sturen naar 06-17481268
  waarin je aangeeft dat je lid wilt worden.
  Vermeld daarbij je voornaam, achternaam
  en adres.Ben je al lid?
 • En heb je eerder lidmaatschapsgeld betaald? Dan kun je je lidmaatschapsgeld terugvragen
  op de eerstvolgende ledenvergadering. Als je het niet terug vraagt, besteden we het aan koffie
  thee, drankjes en drukwerk.

Contact
tel: 06-17481268
info@toekomstclub507.nl
www.toekomstclub507.nl
Postadres: Kanaalstraat 159, 3531 CD Utrecht